Email Us! Feedback is always welcome.

Wednesday, September 02, 2009

Razorpod Picks - Week 1

The Razorpod crew's picks for Week 1 of the 2009 college football season:

PW - Oregon, Oklahoma, Georgia, Alabama, Arkansas, Baylor
JF - Oregon, Oklahoma, Oklahoma State, Alabama, Arkansas, Syracuse
TL - Boise State, Oklahoma, Georgia, Alabama, Arkansas, Missouri
JG - Oregon, Oklahoma, Georgia, Virginia Tech, Arkansas, Washington State

National Sleeper Picks:
PW - TCU
JF - Oregon State
TL - West Virginia
JG - Clemson

National Title Picks:
PW - Penn State
JF - Florida
TL - Florida
JG - Oklahoma

No comments: